Opłaty

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, o których mowa w uchwale nr XLIX/403/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności począwszy od drugiego dnia nieobecności z powodu przygotowania przedszkola do świadczenia usług. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego (z wyłączeniem dzieci 6-letnich realizujących obowiązek przedszkolny) oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą wnoszone po przebytym miesiącu, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku dziecka 6 -letniego, kończącego naukę w danym roku ostatni miesiąc jest płatny z góry do 10-go dnia miesiąca. Płatność należy regulować na indywidualny rachunek bankowy rodzica.

W tytule zapłaty należy wpisać kwoty wg otrzymanej informacji: kwotę za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin dziennie, kwotę za żywienie, odsetki. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu na rachunek bankowy przedszkola. Niezapłacenie w terminie należnych opłat powoduje naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej i potrącenie ich w pierwszej kolejności z dokonanej wpłaty. W przypadku zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

Stawka za nadgodziny pozaprogramowe, naliczane po pierwszych pięciu godzinach pobytu w przedszkolu: 

  • 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę

Stawka za żywienie:

Informujemy, że opłata za dzień wyżywienia dzieci w Przedszkolu od dnia 1 stycznia 2023r. wynosi 12 zł w tym:

  • ŚNIADANIE : 3,00
  • OBIAD : 7,00
  • PODWIECZOREK : 2,00